Ondersteuning Passend Onderwijs

​​ OPON biedt haar scholen ondersteuning om er voor te zorgen dat aan alle leerlingen Passend Onderwijs kan worden geboden. Daarvoor is een voorziening ingericht, klik op de volgende link om het organogram te bekijken. ​​
Zoeken
 • Algemeen directeur Albert Eising heeft zitting in het dagelijks bestuur (DB) van het samenwerkingsverband PO 20.01.
 • Jan Timmer is algemeen coördinator Passend Onderwijs van OPON (AC) en hij heeft zitting in de integrale werkgroep (IWG) van het samenwerkingsverband PO 20.01. 
 • De coördinatie van het ondersteuningsteam (OT) is in handen van Nettie Feenstra, zij is tevens directeur van SBO 't Hoge Holt.
FORMULIEREN
f-1 aanvraag voorblad + inhoud
f-2 aanvraag info + toestemming
f-3 observatie leerling
​​ Informatie voor scholen ​​
De gezamenlijke schoolbesturen van samenwerkingsverband (swv) PO 20.01 hebben afspraken gemaakt over de manier waarop passend onderwijs inhoud en vorm moet krijgen in de scholen van het swv. Deze afspraken zijn verwoord in een groot aantal notities, stappenplannen en samenwerkingsovereenkomsten die de ruggengraat vormen van het ondersteuningsplan van het swv.
Het A-B-C van samenwerkingsverband PO 20.01 beschrijft de belangrijkste thema’s en verbindt deze met het ondersteuningsplan en de onderliggende notities. Basisscholen kunnen hun ondersteuningsstructuur en schoolondersteuningsprofiel spiegelen aan dit A-B-C en dwarsverbanden leggen met het ondersteuningsplan van het swv.
Waar dit aan de orde is, worden thema’s gekoppeld aan het overleg met gemeenten en de uitvoering van de jeugdzorg door de centra voor jeugd & gezin. Voor swv PO 20.01 is leidend dat centrale kaders decentraal uitgevoerd worden door de schoolbesturen in de 4 subregio's en dat er wordt gedacht in mogelijkheden en oplossingen, niet in structuren.​ 
De volgende thema's zijn in het A-B-C uitgewerkt:
 • zorgplicht
 • basisondersteuning
 • ondersteuningsteams 
 • arrangeren | handelingsgericht arrangeren toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 
 • commissie van advies (CvA)
 • ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
 • solidariteitsfonds SO | SBO
 • dekkende onderwijsstructuur
 • onderwijs en het centrum voor jeugd en gezin (CJG)

Klik op de onderstaande links voor meer informatie over de betreffende thema's:

Formulieren Passend Onderwijs OPON
Scholen kunnen (extra) onder​steuning aanvragen. Dit kan alleen door een formulier in te vullen en per mail te sturen naar:
» arrangementen en tlv's:  [email protected]
» onderzoeken en observaties: [email protected]

De meest recente formulieren kun je downloaden vanaf deze pagina, in de rechter kolom.

f-4 observatie groep
f-5 arrangement leerling
f-6 arrangement groep
f-7 aanvullende informatie
f-8 aanvraag TLV
f-9 handelingsplan A OPON
f-9 handelingsplan B OPON
f-10 terugplaatsingsarrangement
f-11 arrangement VO
f-12 arrangement koken
Routes binnen OPON
BROCHURES
Stroomdiagram zorgplicht
Brochure SBO en SO
brochure OT OPON
Brochure CVA
LINKS
Pilot Dyslexie Noordenveld
Leesplein Noordenveld